^Back To Top

  • OsteoPorosis ?

    โรคกระดูกพรุน (OsteoPorosis) คืออะไร ? โรคกระดูกพรุนคือโรคของกระดูกที่มีคุณลักษณะสำคัญสองประการคือมีมวลกระดูกลดลงและมีโครงสร้างทางจุลภาคภายในของเนื้อเยื่อกระดูกเสื่อมสลายลง ยังผลให้กระดูกมีความเปราะเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่าย

  • กิจกรรมในโครงการ

    กิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน มีทั้งออกหน่วยให้บริการตรวจมวลกระดูกสำหรับผู้สูงอายุและให้บริการตรวจมวลกระดูกตามหน่วยงานราชการต่างๆที่สนใจ.

  • เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

    เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับสมาชิก

ออนไลน์ขณะนี้

มี 80 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บทที่ 4

การประเมินมวลกระดูก (Assessment of Bone Mass)

โรคกระดูกพรุนคือโรคที่มีคุณลักษณะสำคัญสองประการคือมีมวลกระดูกต่ำและมีโครงสร้างภายในของกระดูกเสื่อมสลายลง ยังผลให้กระดูกเปราะและแตกหักง่าย  การจะดูโครงสร้างของกระดูกต้องทำการตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกมาตรวจทางจุลกายสัณฐาน (histomorphometry) ในขณะที่การตรวจวัดมวลกระดูกสามารถกระทำได้โดยวิธีที่สะดวกปลอดภัยและไม่เจ็บปวดรวมทั้งสามารถวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนและประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหักได้เป็นอย่างดี

การวัดความหนาแน่นของกระดูกสามารถประเมินคุณสมบัติในการรับแรงอัด (compressive force) แรงบิดหมุน (torsional force) และแรงบิดงอ (bending force) ของกระดูกได้ โดยจากการศึกษาพบว่ากระดูกที่ตัดมาจากตัวคนพบค่าความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระดูกและแรงกระทำที่ทำให้เกิดกระดูกหักมีสูงมากโดยเฉพาะในสตรี โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แห่งความสัมพันธ์ (correlation coefficient : r) ระหว่างความหนาแน่นของกระดูกและแรงที่กระทำต่อกระดูกจนทำให้เกิดกระดูกหักของกระดูกปลายแขนท่อนนอก (radius) เท่ากับ 0.83 อีกการศึกษาหนึ่งรายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำต่อคอกระดูกต้นขา (femoral neck) จนทำให้เกิดกระดูกหักและความหนาแน่นของคอกระดูกต้นขาจำนวน 61 รายพบค่า r=0.89 ซึ่งหมายความว่าความหนาแน่นของกระดูกมีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกระดูกอย่างมาก และสามารถคำนวณค่าความทนต่อแรงอัด (compressive strength) และ ค่า modulus of elasticity ของกระดูกได้จากสูตร

 

·       ความทนต่อแรงอัดของกระดูกฟองน้ำแปรผันตามความหนาแน่นของกระดูกยกกำลังสอง (compressive strength in cancellous bone a (apparent density)2 )

·       ค่า modulus of elasticity ของกระดูกแปรตามความหนาแน่นของกระดูกยกกำลังสาม (modulus of elasticity or stiffness of bone a (density)3 )

นั่นหมายความว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นเพียงเล็กน้อยจะมีผลทำให้ความแข็งแรงของกระดูกเปลี่ยนไปอย่างมาก

 

ถึงแม้จะพบเช่นนี้ แต่เราพบว่าในคนที่มีกระดูกหักและคนที่กระดูกไม่หัก อาจมีค่าความหนาแน่นของกระดูกเท่าๆกันก็ได้ ซึ่งหมายความว่านอกจากปัจจัยด้านความหนาแน่นของกระดูกแล้วยังคงมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อความแข็งแรงของกระดูกมาเกี่ยวข้องด้วย ในบทนี้จะกล่าวในรายละเอียดถึงการตรวจวัดทางรังสีของกระดูกทุกวิธีที่นิยมใช้วัดมวลกระดูกในปัจจุบันนี้  รวมถึงการตรวจวัดโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง (quantitative ultrasound)

 

Copyright © 2013. ฺBy Osteokku : กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น  Rights Reserved.