^Back To Top

  • OsteoPorosis ?

    โรคกระดูกพรุน (OsteoPorosis) คืออะไร ? โรคกระดูกพรุนคือโรคของกระดูกที่มีคุณลักษณะสำคัญสองประการคือมีมวลกระดูกลดลงและมีโครงสร้างทางจุลภาคภายในของเนื้อเยื่อกระดูกเสื่อมสลายลง ยังผลให้กระดูกมีความเปราะเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่าย

  • กิจกรรมในโครงการ

    กิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน มีทั้งออกหน่วยให้บริการตรวจมวลกระดูกสำหรับผู้สูงอายุและให้บริการตรวจมวลกระดูกตามหน่วยงานราชการต่างๆที่สนใจ.

  • เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

    เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับสมาชิก

ออนไลน์ขณะนี้

มี 68 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Radiogrammetry

Radiogrammetry เป็นวิธีการวัดในอดีต เนื่องจากสะดวกและราคาถูก โดยวัดภาพทางรังสีที่ได้จากภาพถ่ายรังสีของกระดูกเนื้อแน่นที่ถ่ายไว้ภายใต้สภาวะมาตรฐานที่กำหนดให้ กระดูกเนื้อแน่นที่สามารถวัดได้มีมากมาย เช่น กระดูกปลายแขนท่อนนอก (radius) กระดูกต้นแขน (humerus) กระดูกต้นขา (femur) กระดูกไหปลาร้า (clavicle) และกระดูกหน้าแข้ง (tibia) และตำแหน่งที่นิยมที่สุดคือตำแหน่งกึ่งกลางของกระดูกฝ่ามืออันที่ 2 (second metacarpal bone)  โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของผิวกระดูกด้านนอกและเส้นผ่าศูนย์กลางของผิวกระดูกด้านในที่ตำแหน่งกึ่งกลางของความยาวของกระดูก ความยาวของกระดูกฝ่ามือ มักไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคนที่โตเต็มที่แล้ว ดังนั้นสามารถทำการวัดซ้ำได้โดยตำแหน่งไม่เปลี่ยนแปลง

 

ค่าที่นิยมใช้มากที่สุดคือค่า combined cortical width ซึ่งเท่ากับ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (D) ลบด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (d) (รูปที่ 9)

CCW (combined cortical width) = D – d

หรือ Metacarpal Index (MCI) = [D-d]/D

ค่าของ CCW ที่ได้สามารถนำไปเทียบกับค่าอ้างอิงในอายุและเพศเดียวกันที่ได้ทำไว้แล้ว ส่วนของ CCW ที่กึ่งกลางของกระดูกฝ่ามือ จะครอบคลุมเนื้อที่ประมาณร้อยละ 55-70 ของความกว้างทั้งหมดของกระดูก เราจะถือว่ามีการสูญเสียกระดูกอย่างมีนัยสำคัญเมื่อค่า d เท่ากับหรือมากกว่าค่าของ CCW

หากสมมติให้กระดูกฝ่ามือเป็นรูปทรงกระบอก เราสามารถคำนวณหา

Cortical Area (CA) = D2- d2

หรืออาจแสดงเป็นรูปของสัดส่วนของพื้นที่ของกระดูกเรียกว่า Relative Cortical Area

(RCA) = [D2-d2]/D2

จากวิธีคำนวณต่างๆที่กล่าวข้างต้นพบว่า Cortical Area (CA) เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับน้ำหนักผงกระดูกของตัวกระดูกฝ่ามือ (metacarpal ash weight)

ในกรณีของโรคกระดูกพรุน เราพบว่าการประเมินโดยวิธีนี้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากปัญหาในการกำหนดขอบในของเปลือกกระดูก (inner cortex) ที่หากคุณภาพของภาพทางรังสีไม่ดีหรือผู้ป่วยมีภาวะกระดูกพรุนมากจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการกำหนด ผลที่ได้จึงมีค่า reproducibility ต่ำ และพบว่ามีความไวและความจำเพาะต่ำกว่าวิธี radiographic absorptiometry

 

 

รูปที่ 9 แสดงถึงการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของผิวกระดูกด้านนอก (D) และผิวกระดูกด้านใน (d) ของกระดูกฝ่ามือ (metacarpal bone) ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของความยาวของกระดูก (L/2)

 

 

Copyright © 2013. ฺBy Osteokku : กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น  Rights Reserved.