^Back To Top

  • OsteoPorosis ?

    โรคกระดูกพรุน (OsteoPorosis) คืออะไร ? โรคกระดูกพรุนคือโรคของกระดูกที่มีคุณลักษณะสำคัญสองประการคือมีมวลกระดูกลดลงและมีโครงสร้างทางจุลภาคภายในของเนื้อเยื่อกระดูกเสื่อมสลายลง ยังผลให้กระดูกมีความเปราะเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่าย

  • กิจกรรมในโครงการ

    กิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน มีทั้งออกหน่วยให้บริการตรวจมวลกระดูกสำหรับผู้สูงอายุและให้บริการตรวจมวลกระดูกตามหน่วยงานราชการต่างๆที่สนใจ.

  • เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

    เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับสมาชิก

ออนไลน์ขณะนี้

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

    การตรวจและวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนสามารถทำได้หลายวิธี แต่การตรวจที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพื่อประเมินภาวะกระดูกพรุนคือการตรวจหาความหนาแน่นของเนื้อกระดูก (bone mineral density , BMD) โดยเครื่องมือที่นิยมใช้มีหลายชนิดด้วยกัน คือ  single photon absorptiometry  (SPA), dual photon absorptiometry (DPA), single X-ray absorptiometry (SEXA), dual energy X-ray absorptiometry (DEXA), quantitative ultrasound , quantitative CT (QCT)  ในปัจจุบันนี้นิยมใช้ SEXA หรือ  DEXA เนื่องจาก มีความปลอดภัยสูง โดยพบว่ารังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับน้อยกว่ารังสีที่ได้รับจากการฉายภาพรังสีปอดถึง 60 เท่า(รังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการตรวจกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวโดยเครื่อง DEXA  ชนิด fan beam ประมาณ 1.0 mSv  ในขณะที่รังสีที่ได้รับจากการฉายภาพรังสีปอดประมาณ60 mSv) และมีความแม่นยำสูงขึ้น (ค่าความคาดเคลื่อนที่คาดว่าจะพบประมาณ  0.01-0.03 กรัม/ตารางเซนติเมตร ขึ้นกับตำแหน่งที่วัด)

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจและวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน

ในปี พ.ศ. 2534 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดพิมพ์ประมาณการประชากร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2558  พบว่าสัดส่วนของประชากรเด็ก ประชากรวัยทำงาน และผู้สูงอายุ มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ  โดยพบว่าในปีพ.ศ. 2523 มีประชากรประมาณ 46.7 ล้านคน เพิ่มเป็น 61.8 ล้านคนในปีพ.ศ. 2540 และจะกลายเป็น 73.9 ล้านคนในปีพ.ศ. 2558 ในขณะที่สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน และวัยชรามีการเปลี่ยนแปลงไป โดยสัดส่วนวัยเด็ก (0-19 ปี) ในปีพ.ศ. 2523 มีร้อยละ 51.4 วัยทำงาน (20-59 ปี) มีร้อยละ 43.2 และวัยชรา (> 60 ปี) มีร้อยละ 5.4 แต่ในปี พ.ศ. 2558 คาดว่าสัดส่วนของประชากรวัยเด็กจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 29.2  วัยทำงานกลายเป็นร้อยละ 59.4 และวัยชราจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.3 ของประชากรทั้งหมดในขณะนั้น (ตารางที่ 1)

จะเห็นได้ว่าภายในเวลา 25 ปี จากปีพ.ศ. 2523 ถึงปีพ.ศ. 2558 สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.4 เป็นร้อยละ 11.3 และแนวโน้มนี้จะเพิ่มขึ้นตามลำดับในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม: ความเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของประชากรไทยในอดีต...

วิตามินดีเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเมื่อประมาณ 750 ล้านปีก่อน1เชื่อว่าถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกในทะเลโดย phytoplankton และ zooplankton ในขณะที่ได้รับแสงอาทิตย์ เชื่อว่าสัตว์และพืชส่วนใหญ่สามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ ถึงแม้เราจะยังไม่ทราบถึงหน้าที่ที่ชัดเจนของวิตามินดีในพืชและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่วิตามินดีมีความสำคัญมากในพัฒนาการของสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลัง หน้าที่สำคัญของวิตามินดีคือการรักษาระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติตลอดเวลา โดยการกระตุ้นให้ลำไส้เล็กดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น และกระตุ้นให้มีการสลายแคลเซียมและฟอสฟอรัสออกจากกระดูก

อ่านเพิ่มเติม: ประวัติของวิตามินดี

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนมีมากมายได้แก่


    1. เพศหญิง
    2. เชื้อชาติ Caucasian หรือเอเซีย
    3. ประวัติครอบครัว แม่เคยมีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน
    4. ภาวะหมดประจำเดือนเร็วหรือถูกตัดรังไข่
    5. การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม
         5.1   ดื่มกาแฟมาก
         5.2   รับประทานโปรตีนจากสัตว์สูง
         5.3   รับประทานโซเดียมสูง
         5.4   รับประทานฟอสเฟตในปริมาณสูง
         5.5   รับประทานแคลเซียมต่ำ

อ่านเพิ่มเติม: ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

Copyright © 2013. ฺBy Osteokku : กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น  Rights Reserved.