^Back To Top

  • OsteoPorosis ?

    โรคกระดูกพรุน (OsteoPorosis) คืออะไร ? โรคกระดูกพรุนคือโรคของกระดูกที่มีคุณลักษณะสำคัญสองประการคือมีมวลกระดูกลดลงและมีโครงสร้างทางจุลภาคภายในของเนื้อเยื่อกระดูกเสื่อมสลายลง ยังผลให้กระดูกมีความเปราะเพิ่มขึ้นและทำให้เกิดกระดูกหักได้ง่าย

  • กิจกรรมในโครงการ

    กิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน มีทั้งออกหน่วยให้บริการตรวจมวลกระดูกสำหรับผู้สูงอายุและให้บริการตรวจมวลกระดูกตามหน่วยงานราชการต่างๆที่สนใจ.

  • เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

    เอกสารเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน

กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับสมาชิก

ออนไลน์ขณะนี้

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำนำ

  โรคกระดูกพรุน เป็นโรคที่เกิดจากเนื้อกระดูกลดลงและมีการเสื่อมสลายของโครงสร้างภายในของกระดูกทำให้กระดูกมีความเปราะบาง และเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก โรคนี้ได้รับความสนใจ และมีการตื่นตัวกันมากในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อป้องกันการหักของกระดูกซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน แต่ประเทศในแถบเอเชียเพิ่งเริ่มตระหนักถึงภัยของโรคนี้เนื่องจากโรคนี้เปรียบเสมือนภัยเงียบซึ่งมักจะไม่ค่อยแสดงอาการใด ๆ แต่จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมีการหักของกระดูกแล้ว         มีผู้คาดคะเนว่า ในแต่ละปีจะพบมีการหักของกระดูกสะโพกถึง 1.7 ล้านราย  โดย 1 ใน 3 ของจำนวนนี้พบในประเทศทางแถบเอเชีย  อย่างไรก็ตาม ถ้าประเทศในแถบนี้ยังไม่มีการตื่นตัวเพื่อหาทางป้องกันแก้ไขใด ๆ ในปี ค.ศ. 2050 จะพบมีการหักของกระดูกสะโพกเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านรายต่อปี และครึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้      สำหรับประเทศไทย ในระยะ 10 ปีหลังนี้ ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนอย่างมาก เพื่อหาทางที่จะจัดการกับโรคนี้ซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สูงอายุมากขึ้น


ผู้เขียนเห็นว่ายังไม่มีหนังสือเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนที่เป็นภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป และผู้สนใจทั่วไป ทำการศึกษาหาความรู้ในเบื้องต้นได้ง่ายขึ้น และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวจุดประกายความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในประเทศไทยให้มีมากขึ้น และก่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าไม่ให้ความสนใจต่อปัญหานี้

 
  สุกรี  สุนทราภา
  ศุภศิลป์  สุนทราภา

  บรรณาธิการ

Copyright © 2013. ฺBy Osteokku : กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น  Rights Reserved.